Často kladené technické otázky

Následuje seznam nejčastěji kladených technických otázek. Klikněte na otázku, aby se vám zobrazila odpověď.
Tyto otázky jsou seřazeny tak, aby se všeobecně lépe porozumělo naší technologii půdních kondicionerů a přípravků na zlepšení půdy.

Polymery

Dostupnost vody

Hnojiva

Praktické

Toxikologické a ekologické otázky

...Polymery

Jsou všechny výrobky obsahující hydroabsorbenty polymerů v podstatě stejné? (také známé jako hydrogely nebo superabsorbenty).

Špatně - ačkoli z vnějšího pohledu může jeden hydrosorbční polymer vypadat podobně jako jiný, jejich chemická a fyzická struktura sítě a zvláště hustota propojení může být značně odlišná a ovlivní jak absorbuje, ukládá a uvolňuje svůj obsah. Určuje jejich toxicitu, životnost a vhodnost pro použití při pěstování rostlin. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, že mnoho hydroabsorbentů je na bázi sodíku (sodné soli polyakrylové kyseliny, někdy označované jako polyakrylát sodný nebo PAA), vyrobené hlavně pro použití v dětských plenkách a jiných sanitárních přípravcích, užívající se jako flokulanty a chemické látky k likvidaci kapalného odpadu, což je činí nevhodnými pro použití k rostlinám nebo do trávníku.

Bohužel některé z těchto produktů jsou přebalovány a prodávány pro použití v zahradnictví. Pouze polymery, jejichž základem jsou soli draslíku a / nebo amoniaku, jsou vhodné pro zemědělské a zahradnické účely.

Dále, technologie půdního kondicioneru TerraCottem jednoduše obsahuje takové hydroabsorbenty, které prokázaly nejlepší výsledky při růstu rostlin a úspoře vody v nezávislých studiích, které provádí TerraCottem a / nebo jménem TerraCottemu.

Tak jaký je rozdíl půdního kondicioneru TerraCottem od ostatních výrobků využívajících hydroabsorpční technologii?

Roky testování na univerzitě v Gentu a nezávislé laboratoře ukazují, že nejlepší výsledky v rámci řady parametrů růstu rostlin a účinnosti využití vody byly dosaženy s pečlivě vyváženým složením hydroabsorbentů, složek živin a složek stimulujících růst. Každá součást TerraCottemu má svůj pozitivní vliv na růst rostlin, ale je to především synergický efekt všech vědecky vyvážených složek produktu, který činí technologii půdních kondicionerů TerraCottem tak jedinečnou a úspěšnou.

Díky plné podpoře mezinárodně uznávané univerzity, dědictví spojené s jeho počátečním využitím v humanitárních projektech Organizace spojených národů a dalších humanitárních projektů a zákaznické základně na pěti kontinentech, které zahrnuje špičkové odborníky na relevantních trzích, je předností technologie půdního kondicioneru TerraCottem především důvěryhodnost, která se zřídka shoduje s průmyslem.

TerraCottem nevyrábí pro jiné značky. Kvalitu a účinnost technologie půdního kondicioneru TerraCottem najdete pouze pod značkou TerraCottem.

... Dostupnost vody

Čím vyšší je schopnost zadržovat vodu, tím více vody bude k dispozici rostlinám?

Špatně - vodní retenční kapacita není nutně relevantní z hlediska výkonu, neboť vysoká kapacita zadržování vody nemusí nutně znamenat vysokou dostupnost vody. Zatímco většina hydroabsorbentů polymerů (primárně vyráběných pro výrobu plen a sanitárních výrobků) může absorbovat stonásobek vlastní hmotnost vody a jsou navrženy tak, aby nevratně vázaly vlhkost a tak soutěží s kořeny rostlin o stejnou vodu. V důsledku toho není rostlině k dispozici žádná voda. Navíc není schopnost zadržovat vodu absolutní. Čím vyšší je hladina minerálů nebo nečistot ve vodě, tím nižší je vodní retenční kapacita. Dokonce i při stejné kvalitě vody, když se vmíchá do země, kapacita zadržování vody se s vyšším tlakem půdy snižuje.

Veškerá voda absorbovaná hydrosorbentem polymeru je k dispozici rostlinám?

Špatně - Mnoho hydrosorbentů polymerů nemá schopnost uvolnit vodu, kterou absorbují, pro potřebu rostlin, a pokud je k dispozici, může tak být pouze na krátkou dobu. Více než 95% vody absorbované v hydrogelech TerraCottemu je k dispozici rostlinám po delší dobu.

Musí kořeny rostlin soutěžit s hydroabsorbenty polymerů přítomnými v půdním kondicioneru TerraCottem o stejnou vodu?

Špatně - Hydroabsorbenty polymerů ve směsi TerraCottem byly vybrány mimo jiné pro svou schopnost absorbovat, zadržovat a poté zpřístupnit vodu kořenům rostlin. Hydrogely obsažené v TerraCottem mají absorpční napětí, které umožňuje kořenům rostlin odebrat vodu dle své potřeby, ale zajistí, aby hydrogely zůstaly vlhké po dlouhou dobu a nebyly vysušeny okolní půdou.

... Hnojiva

Absorbují půdní kondicionery TerraCottem hnojiva rozpustná ve vodě?

Ano. Půdní kondicionery TerraCottem mohou absorbovat a udržet hnojiva přidaná do růstového média.

Poškodí nebo zničí produkt soli a produkty chelatovaného železa přidané do půdy ošetřené technologií TerraCottem?

Soli, hnojiva a minerály nesnižují životnost žádného půdního kondicionéru TerraCottem, ale mají vliv na jeho vodní retenční kapacitu.

Jak působí technologie půdního kondicionéru TerraCottem ke snížení úrovně salinity a nečistot v půdě a ve vodě?

Vzhledem k chemickému složení zesítěných hydroabsorbentů polymerů, které jsou částečně neutralizovány solí draslíku a amoniaku, je upřednostňována absorpce iontů K+ před Na+. To vede k nižší úrovni slanosti vody uvnitř polymerů, které nabízejí kořenům rostliny lepší růstové prostředí.

... Praktické

Může technologie půdního kondicionéru TerraCottem podpořit vznik hniloby kořenů?

Špatně - Kořenová hniloba je často způsobena přebytkem vody v půdě, kde chudá půdní struktura brání tomu, aby voda byla odčerpávána nebo byla účinně využívána rostlinou, a omezuje nebo zabraňuje cirkulaci kyslíku, případně zadušení kořenů rostlin.

V půdě ošetřené půdním kondicionerem TerraCottem voda absorbována produktem není volná, ale je obsažena v hydroabsorbčních složkách a uvolňuje se pouze podle potřeby rostlin. Jelikož rostliny absorbují pouze vodu, kterou potřebují, zbytek zůstává v polymerech. Tyto nabobtnalé částice se zvětšují a provzdušňují růstové médium, čímž se snižuje zhutnění půdy a hniloba kořenů.

Proč jsou některé z hydroabsorpčních komponent viditelné na povrchu po prvním zavlažování a jak dlouho zůstanou?

Pokud jsou půdní kondicionéry TerraCottem důkladně promíchány s půdou, kořenovou zónou nebo růstovým médiem, na povrchu bude vidět jen několik částic. Při styku s ultrafialovým světlem (slunečním světlem) se však tyto zbývající částice rozpadnou a zmizí během několika dnů.

Kdy má být půdní kondicioner TerraCottem aplikován?

Při výsadbě nebo těsně před výsevem nebo položením travního drnu. Musí být zapracován do půdy do hloubky 20 cm.

Může být technologie půdního kondicionéru TerraCottem použita ve spojení s jinými produkty a technikami?

Ano. Společnost TerraCottem neví o žádném jiném půdním půdním přípravku, technice nebo produktu (např. vytápění podloží, geotextilie, Desso GrassMaster, SubAir atd.), které nejsou slučitelné s použitím půdního kondicionéru TerraCottem. Výrobky se často používají k doplnění účinků jiných výrobků a technik.

Technologie půdních kondicionerů TerraCottem nemůže být použita v místech ošetřených pesticidy a herbicidy

Špatně - Hydroabsorpční složky používané v TerraCottem mohou absorbovat pouze kationty a anionty s malým objemem iontů. Většina organických pesticidů a herbicidů na bázi benzenu (stejně jako uhlovodíky, alkohol a další organická rozpouštědla) nemůže proniknout do struktury polymeru kvůli jejich výrazně vyššímu molekulovému objemu (zkuste sami přidat alkohol ke lžíci směsi a zjistit, co se děje). Z těchto důvodů se většina organických pesticidů a herbicidů na bázi benzenu může používat v místech ošetřených některým z půdních kondicionérů TerraCottem bez negativních účinků.

Jak často by měly být plochy ošetřené technologií půdních kondicionerů TerraCottem hnojeny a zavlažovány?

Běžné typy a dávky hnojiv a zavlažování by měly být používány v oblastech ošetřených půdním kondicionerem TerraCottem na základě doporučení projektového manažera, architekta nebo konzultanta. Po vysazení rostlin a založení trávníku můžeme omezit zavlažování a hnojení a po vyhodnocení nalézt nejúčinnější dávkování. Zákazníci společnosti TerraCottem opakovaně hlásí významné snížení zavlažování (až 50%) a hnojení (až 40%) což bylo také prokázáno nezávislými univerzitami a laboratořemi.

Jaké úspory lze reálně dosáhnout díky začlenění technologie půdních kondicionerů TerraCottem do růstových médií?

  1. Náklady na vstupy: Klienti používající technologie TerraCottem uvádějí úspory vody mezi 40 - 75% a úspory hnojiv mezi 20 - 60%.
  2. Náklady na údržbu: Náklady na čas, práci a práce spojené s náhradními výsadbami a údržbou míst ošetřených technologií TerraCottem jsou o 25 - 75% nižší než v oblastech, které nebyly ošetřeny tímto produktem.
  3. Náklady náhradních výsadeb: Půdní kondicionérTerraCottem umožňuje snížení úmrtnosti rostlin o 20 - 100%.

V chladnějších klimatech mohou polymery v TerraCottemu zmrznout. Způsobuje to nějaké problémy?

Špatně – Polymery TerraCottemu zmrznou při -2º C a tím pádem nejsou zasaženy nočními mrazy. Zamrznutí půdního kondicionéru TerraCottem nemá žádný škodlivý vliv na produkt, ošetřenou půdu nebo rostliny. Vzhledem k tomu, že polymery TerraCottem zamrzají při nižších teplotách než voda v půdě, voda zůstává k dispozici i při nižších teplotách a po delší dobu, což může prodloužit dobu růstu až o několik týdnů.

Co by mělo být provedeno se zeminou ošetřenou technologií TerraCottem po jeho použití (například půda z kontejnerů nebo hrnků, které byli přesazeny?)

Půda ošetřená technologií TerraCottem zachovává přínosy produktu po mnoho let. Tuto směs můžete přidat do kompostu (např. odumřelé květiny, kořeny, rostliny, listy apod.). Kompostovanou půdu můžete použít v okrasných záhonech, zahradách a dalších krajinářských oblastech následující sezónu . Komponenty, které rostliny spotřebovaly během předchozí vegetační sezóny, lze doplnit přidáním TerraCottemu Complement.

... Toxikologické a ekologickéotázky

Jsou bezpečné všechny hydroabsorbenty při pěstování rostlin?

Špatně - Hydroabsobenty polymerů obsahují určité množství monomerních zbytků z výrobního procesu. Hydroabsorbent (ko)polymer nemůže uvolňovat škodlivé monomery během přirozených degradačních procesů. Během výrobního procesu se však může stát, že ne všechny monomery se převedou na tyto stabilní polymery. Všechny půdní kondicionéry TerraCottem mají extrémně nízké obsahy monomerů (akrylamid 0,0006% w / w., kyselina akrylová 0,0023% w / w.), což je pod prahovou hodnotou popsanou ve směrnici EU 1999/45 / EG (článek 3 kapitola 3) : Akrylamid <0,1% w / w; Kyselina akrylová <1% w / w. Tyto úrovně jsou důsledně sledovány, a to jak interně, tak i externě. Nicméně na trhu lze nalézt polymery, které nemají tyto bezpečnostní úrovně, a proto nejsou vhodné pro pěstování rostlin.

Polymery obsažené v TerraCottem jsou zesítěné polymery. Jsou vyňaty z registrace podle nařízení REACH. Suroviny a monomery používané k výrobě těchto polymerů jsou předregistrovány a poté registrovány podle jejich hmotosti. Navíc ani látky na seznamu SVHC (Seznam látek vzbuzující velmi velké obavy), ani látky z tzv. seznamu kandidátů v současné podobě nejsou používané při výrobě.

Je polyakrylamid toxický?

Některé z hydroabsorbentů polymerů přítomných v produktech TerraCottem jsou zesítěné kopolymery polyakrylamidu a polyakrylátu. Polyakrylamid není toxický, ale nepolymerizovaný akrylamid je, protože akrylamidový monomer je neurotoxin. Výrobky obsahující vysoký obsah zbytku monomerů akrylamidu by proto mohly být znepokojivé. Avšak hydroabsorbenty kopolymerů TerraCottem se vyrábějí a vybírají tak, že zbytky monomeru po výrobě jsou zanedbatelné a zaručují, že jsou značně pod rovinou nebezpečných úrovní stanovených vládními agenturami na celém světě. A jakmile je uzavřen v kopolymeru, je chemicky nemožné uvolnit akrylamid z koncové struktury.

Jak dlouho zůstává technologie TerraCottem v půdě aktivní?

Spouštěcí složka živin a stopové množství činidla stimulujícího růst jsou navrženy tak, aby se realizovala během počáteční fáze růstu po zapracování a složka hnojiva s pomalým uvolňováním působí 6 až 12 měsíců v závislosti na průměrné teplotě.

Zatímco různé hydroabsorpční složky technologie TerraCottem mají vysoké, ale měnící se úrovně mechanické a biologické stability, nejdelší komponenty prokázaly životnost více než osm let v praktických aplikacích.

Jedná se o synergii všech složek technologie TerraCottem, která určuje účinnost produktu v růstovém médiu a která z něj činí půdní kondicionér.

Nenašli jste otázku, kterou hledáte?

Kontaktujte naše technické oddělení