Veelgestelde technische vragen

Hieronder volgt onze lijst met meest gestelde technische vragen. Klik op een vraag om het antwoord te kennen gerelateerd aan uw selectie.
Deze F.A.Q.'s werden verzameld om u een beter inzicht te geven in onze bodemverbeteringstechnologie en bodemverbeteraars in het algemeen.

 • Alle hydroabsorbende polymeren (ook gekend als hydrogels of superabsorbende producten) zijn in principe hetzelfde?
 • Wat maakt TerraCottem zo verschillend van andere hydroabsorberende producten?
 • Hoe hoger de waterretentiecapaciteit, hoe meer water beschikbaar is voor de planten?
 • Al het door de hydroabsorberende polymeren geabsorbeerde water is beschikbaar voor de plant?
 • De plantenwortels moeten concurreren met deze hydroabsorberende polymeren in het TerraCottem-mengsel voor hetzelfde water?
 • Absorbeert TerraCottem wateroplosbare meststoffen?
 • Toevoeging van zouten, meststoffen en ijzerchelaten aan een TerraCottem-behandelde bodem zullen het product degenereren of zelfs vernietigen?
 • Hoe kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie helpen in brakke of zoute bodems en/of bij aanwezigheid van water met een hoog zoutgehalte.
 • TerraCottem stimuleert wortelrot?
 • Waarom blijven sommige verzadigde polymeren zichtbaar aan het oppervlak na de initiële watergift en hoelang duurt dit?
 • Wanneer dient de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie te worden toegepast?
 • Kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie worden gebruikt in combinatie met andere producten en/of technieken?
 • TerraCottem kan niet gebruikt worden op oppervlaktes waar ook pesticiden of herbiciden werden gebruikt?
 • Hoe vaak dienen oppervlaktes die met TerraCottem werden behandeld te worden bemest en geïrrigeerd?
 • Welke besparingen kunnen bereikt worden door het gebruik van TerraCottem in het substraat?
 • In koudere klimaten kan het bevriezen van de hydrogels problemen veroorzaken?
 • Wat kan er gedaan worden met grond die eerder werd behandeld met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie (Bv. Potgrond uit bloempotten)?
 • Alle hydroabsorbende polymeren zijn veilig voor het gebruik bij plantengroei?
 • Polyacrylamide is toxisch?
 • Hoe lang blijft TerraCottem actief werkzaam in de bodem?

Hoe hoger de waterretentiecapaciteit, hoe meer water beschikbaar is voor de planten?

FOUT – Een hoge waterretentiecapaciteit betekent niet automatisch een hoge waterbeschikbaarheid. De meest voorkomende hydrogels (geproduceerd voor de luier- en lichaamshygiëne-industrie) kunnen honderden maal hun eigen gewicht in water opnemen, waarbij het water irreversibel gebonden wordt of ze concurreren met de plantenwortels voor hetzelfde water. Hierdoor is er geen water beschikbaar voor de planten. Bovendien is de grootte van de waterretentie geen absolute waarde. Hoe meer mineralen of onzuiverheden in het water, hoe lager de waterretentiecapaciteit. En zelfs bij eenzelfde waterkwaliteit hangt de waterretentiecapaciteit bij menging in de grond af van de bodemwaterdruk.

Al het door de hydroabsorberende polymeren geabsorbeerde water is beschikbaar voor de plant?

FOUT – Veel hydroabsorberende polymeren zijn niet in staat om het door hen geabsorbeerde water weer ter beschikking te stellen van de planten. Andere polymeren kunnen dit maar tijdens een heel korte periode. De copolymeren in het TerraCottem-mengsel stellen 97-99% van het geadsorbeerde water terug ter beschikking, en dit gedurende een lange periode.

De plantenwortels moeten concurreren met deze hydroabsorberende polymeren in het TerraCottem-mengsel voor hetzelfde water?

FOUT - De hydroabsorbende polymeren in het TerraCottem-mengsel zijn onder andere geselecteerd op hun capaciteit om water te absorberen, vast te houden en terug vrij te geven aan de plantenwortels. De copolymeren in TerraCottem hebben een zuigspanning die maakt dat de plantenwortels water vrij kunnen opnemen, maar toch nog vochtig genoeg blijven over een langere periode, waarbij ze niet uitgedroogd worden door de omliggende grond.

Absorbeert TerraCottem wateroplosbare meststoffen?

TerraCottem absorbeert de in het substraat gemengde en opgeloste meststoffen en stelt deze terug ter beschikking van de planten.

Toevoeging van zouten, meststoffen en ijzerchelaten aan een TerraCottem-behandelde bodem zullen het product degenereren of zelfs vernietigen?

FOUT – Zouten, meststoffen en mineralen hebben geen invloed op de levensduur van TerraCottem, maar zullen enkel een effect hebben op de waterretentiecapaciteit.

Hoe kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie helpen in brakke of zoute bodems en/of bij aanwezigheid van water met een hoog zoutgehalte?

De cross-linked hydroabsorberende polymeren hebben een chemische structuur, met aanwezigheid van kalium en ammonium, waardoor er een voorkeur is voor absorbtie van K+ eerder dan Na+. Als resultaat is het zoutgehalte in de polymeren minder zout, waardoor de plantenwortels een gunstigere groeiomgeving ter beschikking hebben.

TerraCottem stimuleert wortelrot?

FOUT – Wortelrot wordt veelal veroorzaakt door een teveel aan water in het substraat, doordat een slechte bodemstructuur niet in staat is dit water te draineren of efficiënt te laten gebruiken door de planten, wat resulteert in een gebrekkige zuurstofdoorstroming en uiteindelijk in een verstikking van de wortels.
In een met TerraCottem behandelde bodem is het door het product geabsorbeerde water niet vrij, maar ingesloten in de hydroabsorbende polymeren en het wordt slechts vrijgegeven op vraag van de planten. Daar de planten enkel opnemen wat ze nodig hebben, blijft de rest van het water in het product. Deze steeds opnieuw zwellende polymeren openen de bodemstructuur en verluchten zo het substraat, waardoor compactie en het ontstaan van wortelrot worden verhinderd.

Waarom blijven sommige verzadigde polymeren zichtbaar aan het oppervlak na de initiële watergift en hoelang duurt dit?

Als de TerraCottem bodemverbeteraars homogeen in de wortelzone worden ingewerkt, zal het aantal verzadigde polymeren aan het oppervlak beperkt zijn. Het zonlicht (UV) zal deze snel afbreken, waardoor na een aantal dagen geen enkel polymeer nog zal zichtbaar zijn.

Wanneer dient de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie te worden toegepast?

Bij aanplant, vlak voor inzaai of het plaatsen van graszoden. De bodemverbeteraars dienen homogeen in de wortelzone te worden ingewerkt tot op een diepte van 20cm.

Kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie worden gebruikt in combinatie met andere producten en/of technieken?

Ja. Als producent zijn wij niet bekend met eender welke bodemverbeteraar, techniek of product (bv. bodemverwarming, geotextiel, Desso GrassMaster, SubAir, etc.…) dat niet kan gebruikt worden samen met onze TerraCottem bodemverbeteraars. Integendeel, onze producten worden vaak gebruikt om het effect van andere producten en/of technieken te versterken.

TerraCottem kan niet gebruikt worden op oppervlaktes waar ook pesticiden of herbiciden werden gebruikt?

FOUT - De hydroabsorbende polymeren in het TerraCottem-mengsel absorberen enkel kationen en anionen met een relatief klein ionenvolume. De meeste organische pesticiden (op basis van benzeen) en herbiciden (en andere koolwaterstoffen, zoals alcohol, organische solventen, enz.) kunnen niet binnendringen in de polymeerstructuur, eenvoudig doordat ze een te groot molecuulvolume hebben (dit kunt u gemakkelijk zelf testen door wat alcohol te mengen met een lepel van het mengsel. Wat gebeurt er?). Daarom heeft het gebruik van pesticiden of herbiciden, samen met TerraCottem, geen negatief effect op dit laatste. Betwijfelt u dit nog steeds, dan kan u deze twijfel wegnemen door een waterige oplossing van het product over een lepel TerraCottem te gieten en af te wachten wat er gebeurt.

Hoe vaak dienen oppervlaktes die met TerraCottem werden behandeld te worden bemest en geïrrigeerd?

Oppervlaktes behandeld met TerraCottem kunnen eenzelfde irrigatie- en bemestingsschema blijven volgen, zoals eerder werd opgesteld door de projectmanager, architect of consulent. Echter, het gebruik van lagere dosering kan worden geëvalueerd om de meest kostefficiënte oplossing te vinden. TerraCottem klanten maken vaak gewag van besparingen in irrigatie (tot zelfs 50%) en bemesting (tot zelfs 40%), wat werd bevestigd in onafhankelijk uitgevoerde testen.

Welke besparingen kunnen bereikt worden door het gebruik van TerraCottem in het substraat?

 1. Inputs: Gebruikers van TerraCottem melden waterbesparingen tussen 40 - 80% en vermindering van bemesting van 20 - 50%.
 2. Onderhoud: Tijds-, arbeids- en inputkosten, geassocieerd met TerraCottem-behandelde oppervlakten, liggen 25 - 80% lager dan in onbehandelde gronden, zoals gerapporteerd door trouwe klanten.
 3. Vervangingskosten: Data verzameld door TerraCottem-gebruikers tonen een afname in sterftecijfer van de planten tussen 20 en 100%.

In koudere klimaten kan het bevriezen van de hydrogels problemen veroorzaken?

FOUT – De TerraCottem bodemverbeteringstechnologie bevriest slechts bij -2º C, en wordt dus niet onmiddellijk beïnvloed door lichte nachtvorst. Het feitelijk bevriezen van het product heeft geen schadelijk effect, noch op de behandelde bodem, noch op planten. Precies doordat TerraCottem bevriest bij een lagere temperatuur dan het bodemwater, blijft er water beschikbaar bij lagere temperaturen en dus over een langere periode, wat een mogelijke verlenging van de groeiperiode tot zelfs verscheidene weken tot gevolg kan hebben.

Wat kan er gedaan worden met grond die eerder werd behandeld met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie (Bv. Potgrond uit bloempotten)?

Grond behandeld met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie behoudt diens positieve eigenschappen voor meerdere jaren. Deze grond kan bv., samen met de organische resten (dode bloemen, plantwortels, bladeren, enz.), toegevoegd worden aan de composthoop. Deze compost kan dan het daaropvolgende seizoen worden gebruikt in bloembedden, groentetuintjes, enz. De componenten uit TerraCottem die tijdens het eerdere groeiseizoen werden verbruikt door de planten kunnen worden vervangen door toediening van TerraCottem Complement.

Alle hydroabsorbende polymeren zijn veilig voor het gebruik bij plantengroei?

FOUT. Alle hydroabsorberende polymeren bevatten een restgehalte monomeren van tijdens het productieproces. De polymeren zelf kunnen geen monomeren vrijstellen tijdens hun afbraak in de bodem. Maar het is dus mogelijk dat niet alle monomeren tijdens het productieproces werden omgezet in stabiele polymeren. De TerraCottem bodemverbeteraars worden zorgvuldig getest op deze restgehaltes, welke steeds ver beneden de drempelwaardes vooropgesteld door de EU-richtlijn 1999/45/EG (Art. 3, chapter 3: acrylamide < 0.1% w/w; acrylic acid < 1% w/w), nl. acrylamide < 0.0006% w/w; acrylzuur < 0.0023% w/w. Niettemin, op de markt zijn polymeren beschikbaar die hieraan niet voldoen en zeker niet geschikt zijn voor plantengroei.

De polymeren in de TerraCottem bodemverbeteraars zijn gecrosslinkt. Daarom zijn ze vrijgesteld van REACH-registratie. De ruwe materialen en monomeren zijn wel geregistreerd. Bovendien wordt geen enkele grondstof van op de SVHC lijst (List of Substances of Very High Concern) gebruikt tijdens het productieproces.

Polyacrylamide is toxisch?

FOUT. Polyacrylamide is een acrylaat polymeer, samengesteld uit acrylzuur en acrylamide subunits die makkelijk polymeriseren. Polyacrylamide op zich is niet toxisch, maar het niet-gepolimeriseerde acrylamide is dit echter wel: het monomeer acrylamide is een zogenaamd neurotoxine. Daarom zijn het de producten met een hoge restfractie aan het acrylamide monomeer die gevaarlijk zijn. De 3de generatie hydroabsorberende propenamide-propanoaat copolymeren in het TerraCottem mengsel worden echter vervaardigd en geselecteerd op zo’n wijze dat deze monomeer restfractie verwaarloosbaar klein is en gegarandeerd ver onder de wettelijk beschreven toxiciteitniveaus. En eenmaal ingesloten in de polymeerstructuur is het chemisch onmogelijk om de acrylamide terug vrij te stellen.

Hoe lang blijft TerraCottem actief werkzaam in de bodem?

De oplosbare minerale meststoffen en de groeistimulatoren zijn zo ontwikkeld dat ze hun grootste werking hebben tijdens de initiële groeifase van de planten, terwijl de traagwerkende meststoffen actief kunnen zijn over een periode van 6 - 12 maand, afhankelijk van de gemiddelde temperatuur.

De verschillende hydroabsorbende producten in TerraCottem hebben een hoog, maar variërend niveau van mechanische en biologische stabiliteit. De langstlevende componenten hebben bewezen werkzaam te zijn over een periode van meer dan acht jaar in verschillende toepassingen.

Het is precies de synergie van al deze TerraCottem-componenten, die de prestaties van het product in het substraat bepalen en die het tot een unieke bodemverbeteraar maken.

Niet gevonden waar u naar op zoek was?

Contacteer snel onze technische dienst