Veelgestelde technische vragen

Hieronder volgt onze lijst met meest gestelde technische vragen. Klik op een vraag om het antwoord te kennen gerelateerd aan uw selectie.
Deze F.A.Q.'s werden verzameld om u een beter inzicht te geven in onze bodemverbeteringstechnologie en bodemverbeteraars in het algemeen.

Absorbeert TerraCottem wateroplosbare meststoffen?

TerraCottem absorbeert de in het substraat gemengde en opgeloste meststoffen en stelt deze terug ter beschikking van de planten.

Toevoeging van zouten, meststoffen en ijzerchelaten aan een TerraCottem-behandelde bodem zullen het product degenereren of zelfs vernietigen?

FOUT – Zouten, meststoffen en mineralen hebben geen invloed op de levensduur van TerraCottem, maar zullen enkel een effect hebben op de waterretentiecapaciteit.

Hoe kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie helpen in brakke of zoute bodems en/of bij aanwezigheid van water met een hoog zoutgehalte?

De cross-linked hydroabsorberende polymeren hebben een chemische structuur, met aanwezigheid van kalium en ammonium, waardoor er een voorkeur is voor absorbtie van K+ eerder dan Na+. Als resultaat is het zoutgehalte in de polymeren minder zout, waardoor de plantenwortels een gunstigere groeiomgeving ter beschikking hebben.

TerraCottem stimuleert wortelrot?

FOUT – Wortelrot wordt veelal veroorzaakt door een teveel aan water in het substraat, doordat een slechte bodemstructuur niet in staat is dit water te draineren of efficiënt te laten gebruiken door de planten, wat resulteert in een gebrekkige zuurstofdoorstroming en uiteindelijk in een verstikking van de wortels.

In een met TerraCottem behandelde bodem is het door het product geabsorbeerde water niet vrij, maar ingesloten in de hydroabsorbende polymeren en het wordt slechts vrijgegeven op vraag van de planten. Daar de planten enkel opnemen wat ze nodig hebben, blijft de rest van het water in het product. Deze steeds opnieuw zwellende polymeren openen de bodemstructuur en verluchten zo het substraat, waardoor compactie en het ontstaan van wortelrot worden verhinderd.

Waarom blijven sommige verzadigde polymeren zichtbaar aan het oppervlak na de initiële watergift en hoelang duurt dit?

Als de TerraCottem bodemverbeteraars homogeen in de wortelzone worden ingewerkt, zal het aantal verzadigde polymeren aan het oppervlak beperkt zijn. Het zonlicht (UV) zal deze snel afbreken, waardoor na een aantal dagen geen enkel polymeer nog zal zichtbaar zijn.

Wanneer dient de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie te worden toegepast?

Bij aanplant, vlak voor inzaai of het plaatsen van graszoden. De bodemverbeteraars dienen homogeen in de wortelzone te worden ingewerkt tot op een diepte van 20cm.

Kan de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie worden gebruikt in combinatie met andere producten en/of technieken?

Ja. Als producent zijn wij niet bekend met eender welke bodemverbeteraar, techniek of product (bv. bodemverwarming, geotextiel, Desso GrassMaster, SubAir, etc.…) dat niet kan gebruikt worden samen met onze TerraCottem bodemverbeteraars. Integendeel, onze producten worden vaak gebruikt om het effect van andere producten en/of technieken te versterken.

TerraCottem kan niet gebruikt worden op oppervlaktes waar ook pesticiden of herbiciden werden gebruikt?

FOUT - De hydroabsorbende polymeren in het TerraCottem-mengsel absorberen enkel kationen en anionen met een relatief klein ionenvolume. De meeste organische pesticiden (op basis van benzeen) en herbiciden (en andere koolwaterstoffen, zoals alcohol, organische solventen, enz.) kunnen niet binnendringen in de polymeerstructuur, eenvoudig doordat ze een te groot molecuulvolume hebben (dit kunt u gemakkelijk zelf testen door wat alcohol te mengen met een lepel van het mengsel. Wat gebeurt er?). Daarom heeft het gebruik van pesticiden of herbiciden, samen met TerraCottem, geen negatief effect op dit laatste. Betwijfelt u dit nog steeds, dan kan u deze twijfel wegnemen door een waterige oplossing van het product over een lepel TerraCottem te gieten en af te wachten wat er gebeurt.

Hoe vaak dienen oppervlaktes die met TerraCottem werden behandeld te worden bemest en geïrrigeerd?

Oppervlaktes behandeld met TerraCottem kunnen eenzelfde irrigatie- en bemestingsschema blijven volgen, zoals eerder werd opgesteld door de projectmanager, architect of consulent. Echter, het gebruik van lagere dosering kan worden geëvalueerd om de meest kostefficiënte oplossing te vinden. TerraCottem klanten maken vaak gewag van besparingen in irrigatie (tot zelfs 50%) en bemesting (tot zelfs 40%), wat werd bevestigd in onafhankelijk uitgevoerde testen.

Welke besparingen kunnen bereikt worden door het gebruik van TerraCottem in het substraat?

  1. Inputs: Gebruikers van TerraCottem melden waterbesparingen tussen 40 - 80% en vermindering van bemesting van 20 - 50%.
  2. Onderhoud: Tijds-, arbeids- en inputkosten, geassocieerd met TerraCottem-behandelde oppervlakten, liggen 25 - 80% lager dan in onbehandelde gronden, zoals gerapporteerd door trouwe klanten.
  3. Vervangingskosten: Data verzameld door TerraCottem-gebruikers tonen een afname in sterftecijfer van de planten tussen 20 en 100%.

In koudere klimaten kan het bevriezen van de hydrogels problemen veroorzaken?

FOUT – De TerraCottem bodemverbeteringstechnologie bevriest slechts bij -2º C, en wordt dus niet onmiddellijk beïnvloed door lichte nachtvorst. Het feitelijk bevriezen van het product heeft geen schadelijk effect, noch op de behandelde bodem, noch op planten. Precies doordat TerraCottem bevriest bij een lagere temperatuur dan het bodemwater, blijft er water beschikbaar bij lagere temperaturen en dus over een langere periode, wat een mogelijke verlenging van de groeiperiode tot zelfs verscheidene weken tot gevolg kan hebben.

Wat kan er gedaan worden met grond die eerder werd behandeld met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie (Bv. Potgrond uit bloempotten)?

Grond behandeld met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie behoudt diens positieve eigenschappen voor meerdere jaren. Deze grond kan bv., samen met de organische resten (dode bloemen, plantwortels, bladeren, enz.), toegevoegd worden aan de composthoop. Deze compost kan dan het daaropvolgende seizoen worden gebruikt in bloembedden, groentetuintjes, enz. De componenten uit TerraCottem die tijdens het eerdere groeiseizoen werden verbruikt door de planten kunnen worden vervangen door toediening van TerraCottem Complement.

Alle hydroabsorbende polymeren zijn veilig voor het gebruik bij plantengroei?

FOUT. Alle hydroabsorberende polymeren bevatten een restgehalte monomeren van tijdens het productieproces. De polymeren zelf kunnen geen monomeren vrijstellen tijdens hun afbraak in de bodem. Maar het is dus mogelijk dat niet alle monomeren tijdens het productieproces werden omgezet in stabiele polymeren. De TerraCottem bodemverbeteraars worden zorgvuldig getest op deze restgehaltes, welke steeds ver beneden de drempelwaardes vooropgesteld door de EU-richtlijn 1999/45/EG (Art. 3, chapter 3: acrylamide < 0.1% w/w; acrylic acid < 1% w/w), nl. acrylamide < 0.0006% w/w; acrylzuur < 0.0023% w/w. Niettemin, op de markt zijn polymeren beschikbaar die hieraan niet voldoen en zeker niet geschikt zijn voor plantengroei.

De polymeren in de TerraCottem bodemverbeteraars zijn gecrosslinkt. Daarom zijn ze vrijgesteld van REACH-registratie. De ruwe materialen en monomeren zijn wel geregistreerd. Bovendien wordt geen enkele grondstof van op de SVHC lijst (List of Substances of Very High Concern) gebruikt tijdens het productieproces.

Polyacrylamide is toxisch?

FOUT. Polyacrylamide is een acrylaat polymeer, samengesteld uit acrylzuur en acrylamide subunits die makkelijk polymeriseren. Polyacrylamide op zich is niet toxisch, maar het niet-gepolimeriseerde acrylamide is dit echter wel: het monomeer acrylamide is een zogenaamd neurotoxine. Daarom zijn het de producten met een hoge restfractie aan het acrylamide monomeer die gevaarlijk zijn. De 3de generatie hydroabsorberende propenamide-propanoaat copolymeren in het TerraCottem mengsel worden echter vervaardigd en geselecteerd op zo’n wijze dat deze monomeer restfractie verwaarloosbaar klein is en gegarandeerd ver onder de wettelijk beschreven toxiciteitniveaus. En eenmaal ingesloten in de polymeerstructuur is het chemisch onmogelijk om de acrylamide terug vrij te stellen.

Terug naar de lijst met veelgestelde vragen

Niet gevonden waar u naar op zoek was?

Contacteer snel onze technische dienst